โจทย์ปัญหา

posted on 27 Oct 2011 21:29 by math006
โจทย์ปัญหา
 
Ex. อุษามีเงิน 35.50 บาท คุณแม่ให้อีก 25.75 บาท อุษานำเงินทั้งหมดนี้ไปซื้อสมุด 6 เล่ม ราคาเล่มละ 5.25 บาท อุษาจะเหลือเงินกี่บาท
ประโยคสัญลักษณ์  (35.50 + 25.75) - (6 x 5.25) = ___
วิธีทำ     อุษามีเงิน             35.50                                 บาท
            คุณแม่ให้อีก          25.75                                 บาท
            อุษามีเงินทั้งหมด   35.50 + 25.75 = 61.25        บาท 
            ซื้อสมุด 6 เล่ม ราคาเล่มละ                 5.25        บาท
            ซื้อสมุด 6 เล่ม เป็นเงิน     6 x 5.25 = 31.50       บาท
            อุษาเหลือเงิน         61.25 - 31.50 = 29.75       บาท
 
.........................................

 
การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน

หลักการ คือ 
  1. คำนวณจากซ้ายไปขวา โดยที่ตัวตั้งจะอยู่หน้าเครื่องหมาย (บวก ลบ คูณ หาร)
  2. คำนวณในวงเล็บ
  3. คำนวณการคูณ การหาร
  4. คำนวณการบวก การลบ
 
สมบัติเกี่ยวกับการคำนวณทศนิยม
  1. สมบัติการสลับที่ของการบวกและการคูณ
                      a+ b = b +a
                      a x b = b x a
 
     2. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและการคูณ
 
                      (a +b)+ c = a +(b +c)
                      (a x b)x c  = a x(b x c)
 
     3. สมบัติการแจกแจง
                      a x (b + c) = (a x b) + (a x c)
 
..........................................